Home / 2015 / مارس

آرشیو هابرایمارس 2015

سختی گیر رزینی

سخت گیر رزینی

سختی گیر رزینی چیست؟ سختی گیر رزینی (water sofetner) ، یا سختی گیر های تبادل یونی، رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند. کاندیشنر های شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان ” نرم کننده ” نیز نامیده می شوند، اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند، بلکه از ته…