آرشیو هابرایفوریه 24, 2016

بازدارنده خوردگی در سیستم های بسته

مولیبدات سدیم در چیلر

تریتمنت شیمیایی برای چیلر: در چیلرها و سیکل های بسته تجهیزات تبادل حرارتی که با آب کار می کنند، عمدتا از مواد بر پایه مولیبدات سدیم به عنوان یک تریتمنت شیمیایی قابل اتکا که مانع از خوردگی در سیستم می شود استفاده می گردد. مزیت های استفاده از این ماده شیمیایی عبارتند از: 1- به…