آرشیو ها برای خوردگی چنگاله ای

خوردگی چنگاله ای

خوردگی چنگاله ای

خوردگی چنگاله ای(Chelant corrosion): مواردی مانند EDTA و نیتریل اتریاستیک اسید(NTA) که به عنوان مواد تریتمنت در بویلر مورد استفاده قرار می گیرند، با فلزهای دو ظرفیتی مانند کلسیم، منیزیم و آهن واکنش می دهند و نوعی کمپلکس محلول در آب تولید می کنند که در انتهای بویلر ته نشین شده و با زیرآب از…